Vad är Ömse-programmet?
I likhet med våra övriga mobilitetsprogram syftar Ömse-programmet till att främja det svensk-franska forskningssamarbetet och erfarenhetsutbytet. Med Ömse-bidraget kan doktorander inom cotutelle-avtal förlägga en forskningsvistelse till Sverige eller Frankrike inom ramen för sin avhandling. Ömse-stipendiet kan delas mellan doktorand och handledare.

Vad är ett cotutelle-avtal?
Ett cotutelle-avtal är ett samarbetsavtal mellan två lärosäten avseende handledning av utbildning på forskarnivå. Doktoranden har en handledare vid vardera lärosäte och bedriver doktorandstudier vid båda instanser, i detta fall i Sverige och i Frankrike.

Vad innebär the European Doctorate label?
En doktorsexamen med denna ’label’ har erkänts införliva en europeisk dimension och doktorsprogrammet erkänns internationellt. Denna typ av examen kan tilldelas doktorander från medlemsländer i EU och andra länder med fri rörlighet (Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein).

Vilken typ av utgifter täcker ÖMSE?
Förmånstagare inom ÖMSE-programmet mottar ett finansiellt stöd som täcker resekostnader, och eventuellt kostnader för uppehälle, exklusive andra kostnader. Resor måste göras i ekonomiklass eller motsvarande, från Frankrike till Sverige. Stödet uppgår till 1 500 €.

Vem kan ansöka?
Ömse-stöd kan sökas av dig som är cotutelle-doktorand vid ett svenskt eller franskt lärosäte eller forskningsenhet, oavsett nationalitet. Även den som är registrerad på ett doktorsprogram i ditt hemland och vill uppnå European Doctorate Label.
Alla forskningsområden och alla sökande på doktorandnivå är välkomna. Doktoranden skickar själv in sin ansökan.

Länk till anmälan: https://ifsuede.wufoo.com/forms/zr8y6ja0mpe8zr/

FAQ – Här hittar du några svar på vanliga frågor. Listan kommer att kompletteras fortlöpande.

Jag jobbar i Sverige men har inte svenskt medborgarskap, kan jag söka bidrag?
Ja, våra mobilitetsprogram riktar sig till samtliga doktorander verksamma i Sverige.

Hur vet jag att min ansökan nått fram?
Du får en bekräftelse när ditt mejl kommit fram. Om du inte mottagit någon bekräftelse efter 48 timmar, kontakta oss igen.

Jag har en handledare i Frankrike som min forskningsenhet jobbar med, men vi har inte undertecknat något avtal. Kan jag söka Ömse-bidrag?
Nej. Ömse är endast avsett för doktorander som avlägger sin doktorsexamen inom ett formellt cotutelle-avtal, och kan inte sökas för ej formaliserade samarbeten mellan forskare.

Min forskningsenhet har ett brett samarbete med Frankrike. Finns det andra bidrag att söka?
Ja, Frankrikes ambassad/Institut français de Suède har ytterligare tre mobilitetsprogram:

TOR-programmet, för franska forskare,

FRÖ-programmet, för svenska forskare,

GALAN-programmet som stärker fransk-svenskt samarbete.

Mer information?
Har du en fråga? Kontakta oss under adress: science@institutfrancais-suede.com